ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ...

ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದರ ಶೇಖರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನಷ್ಟೆ ಗಮನಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುವುದು "ಇಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೆ, ಇಷ್ಟು ಜಿಬಿ...

ಮೆಮೊರಿ ಮಾತು, ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಕುರಿತು!

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಅದರ ನೆರವಿನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ದಮೇಲೆ ನಾವು ಬಳಸುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಜಾಸ್ತಿಯ...